Tijdelijk bieden we alleen producten online aan waarvan wij voorraad kunnen garanderen. Neem voor overige producten (ademhaling-, hoofd- en oog- en gelaatsbescherming) contact op per e-mail of telefoon. 

Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van aankoop, verkoop of diensten met PBMonline.be – van Riet NV, hierna “leverancier”genoemd.

Elke afwijking dient schriftelijk bevestigd en is enkel geldig voor desbetreffende individuele overeenkomst.

De algemene voorwaarden van de afnemer worden niet aanvaard, tenzij deze schriftelijk door de leverancier bevestigd worden.

Artikel 2: Informatie, Aanbiedingen en overeenkomsten

De leverancier besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten Dit inclusief de technische beschrijving die gebaseerd is op gegevens van partners en leveranciers met foto’s van de producten. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van de leverancier, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de afnemer. Alle aanbiedingen zijn 2 weken geldig na datum van uitbrengen. Overeenkomsten zijn pas door de leverancier geaccepteerd als er een schriftelijke bevestiging wordt gestuurd of wanneer de leverancier de overeenkomst in uitvoering brengt.

Indien er een verschil is tussen een mondelinge- en schriftelijke overeenkomst primeert voor de leverancier de schriftelijke overeenkomst en is enkel deze bindend voor beide partijen.

Artikel 3: Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en geldig tot dag van de levering. Bij orders met een waarde kleiner dan 163 euro, word een toeslag van 15 euro aangerekend.

De leverancier heeft ten allen tijde het recht de prijzen te verhogen. Dit kan zelfs binnen één en dezelfde levering of een deellevering.

Bij afroep van contractorders hebben de leverancier het recht om verhoging van invoerrechten, belastingen, wisselkoersen etc door te rekenen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

De algemene betaaltermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien u kiest voor betaling vooraf krijgt u een korting van 1,5%. Deze wordt ommidellijjk verrekent bij u uw bestelling.

Bij een betaaltermijn van 60 dagen worden de afgesproken prijzen verhoogd met 1,5%. Ten aanzien van bepaalde betaaltermijnen gelden nadere voorwaarden met betrekking tot eventuele extra kosten of kortingen. Dit wordt duidelijk aan de afnemer medegedeeld. Elke aankoop- en verkoopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is.

Het verkochte blijft eigendom van de leverancier tot de volledige betaling gebeurd is. De leverancier heeft het recht om, indien de afnemer in gebreke is met het nakomen van zijn betaalverplichtingen, de leveringen en/of diensten op te schorten, zelfs wanneer er een vaste levertijd is overeengekomen.

Bij overschrijding van de betaaltermijn is de afnemer een rente van 1% per maand verschuldigd alsook de buitengerechtelijke kosten die de niet tijdige betaling veroorzaken. De afnemer heeft niet het recht op basis van klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De leverancier is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij het overschrijden van de betaaltermijn zal uw account geen nieuwe bestellingen kunnen ingeven tot de openstaande rekeningen vereffend zijn.

Artikel 5: Levertermijn - Overmacht

Bij laattijdige levering heeft de afnemer niet het recht een bestelling te annuleren, noch een schadevergoeding te eisen.

Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van bepaalde goederen behoudt de leverancier het recht de opdracht te ontbinden en eventueel een volwaardig alternatief voor te stellen.

Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen en verder algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle en zeggenschap van de leverancier vallen. De afnemer heeft bij gedeeltelijke of volledige overmacht niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt de leverancier samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

De leverancier zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. De leverancier meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen de leverancier worden ingeroepen.

Artikel 7: Gebreken, klachten en aansprakelijkheid

Bij het aanvaarden van de goederen en/of diensten eindigt de verantwoordelijkheid van de leverancier.

Eventuele klachten betreffende zichtbare en/of niet zichtbare gebreken dienen schriftelijk overgemaakt te worden binnen 8 dagen na levering.

Pas na schriftelijk overleg en goedkeuring van de leverancier kunnen retourzendingen aanvaard worden. Indien bij deze de afnemer in gebreke kan worden gesteld zullen de nodige kosten hiervoor worden doorgerekend.

Klachten over facturen dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te zijn ingediend. De leverancier is enkel aansprakelijk voor de geleden schade door de afnemer, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een leverancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de branche geldende gebruiken, verzekerd had horen te zijn.

De leverancier kan nooit aansprakelijk zijn voor de gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, etc .

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij de leverancier. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de afnemer verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij schriftelijk overeengekomen met de leverancier.

Artikel 9: Het personaliseren van goederen

De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, slijtvastheid, snijbestendigheid.

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, veranderen van glans en kleur, noch voor het beschadigen van de door haar aan de opdrachtgever ontvangen en de door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en/of producten. De leverancier zal de overeenkomsten met de meest zorg uitvoeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele hechtingsproblemen op termijn. Gepersonaliseerde goederen worden nooit teruggenomen.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse informatie, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de afnemer zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de website van de leverancier.

Artikel 11: Geschillen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, zijnde de rechtbanken van Turnhout, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.